Darmowa dostawa od 369,00 PLN
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin hurtowni internetowej Piwne Mosty B2B

1.    Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Piwne Mosty;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem b2b.piwnemosty.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, stanowiące ofertę z zakresu napojów alkoholowych, bezalkoholowych oraz akcesoriów związanych z owymi napojami;

6. Dostawa – doręczenie zamówionych towarów na wskazany przez Kupującego adres;

7. Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Piwne Mosty Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2.    Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem b2b.piwnemosty.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem b2b.piwnemosty.pl prowadzony jest przez firmę Piwne Mosty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-411), ul. Krucza 68/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000836282, NIP: 899-287-84-18, Regon: 385865486.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1.  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

2.  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

3.  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

4.  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.  przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari lub inna, zgodna ze standardem wymienionych i o zbliżonej do nich funkcjonalności. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z JavaScript;

2.  minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 240 pikseli;

3.  dostęp do sieci Internet.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Piwne Mosty Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat i jednocześnie posiadają zezwolenie na obrót alkoholem potwierdzony przesłanym do Sprzedawcy dokumentem koncesji.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu b2b.piwnemosty.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

3.    Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2. Platforma wraz ze sklepem są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Użytkowanie sklepu oraz platformy przez osoby niepełnoletnie jest zakazane.

3. Warunkiem korzystania z Platformy elektronicznej jest rejestracja w jej ramach. Niezbędnym elementem procesu rejestracji jest przesłanie za pomocą dedykowanego formularze rejestracji dokumentów potwierdzających posiadanie ważnego zezwolenia na obrót alkoholem.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia Piwne Mosty sp. z o.o. do przetwarzania jego danych osobowych.

6. Piwne Mosty sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient nie ukończył 18 roku życia, podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, dopuścił się naruszenia dóbr osób trzecich lub innych zachowań niezgodnych z prawem lub godzących w dobre imię firmy.

7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez zgody Piwne Mosty sp. z o.o.

8. Klient zobowiązany jest do:

1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4.    Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zamówienia dostawy na imprezę zamkniętą w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową b2b.piwnemosty.pl i dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4. W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1. przedmiotu zamówienia,

2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

3. wybranej metody płatności,

4. wybranego sposobu dostawy,

5. czasu dostawy,

6. adresu dostawy.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Piwne Mosty Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Otrzymanie tej wiadomości e-mail równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oferty;

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o tytule zawierającym sformułowanie "Twoje zamówienie jest realizowane".

10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków Umowy (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Umowa nie wymaga dla zachowania skuteczności podpisu ani wersji papierowej.

5.    Dostawa i wydanie towaru

1. Wydanie towaru odbywa się w punkcie sprzedaży. Na życzenie Klienta, Towar może zostać wydany Pełnomocnikowi - wybranej podczas składania zamówienia firmie przewozowej, lub pracownikowi Klienta odbierającemu towar osobiście.

2. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient zobowiązany jest do udzielenia pełnomocnictwa. Warunkami jest aby takie pełnomocnictwo dotarło do obsługi sklepu i platformy przed odbiorem oraz pełnoletność pełnomocnika. W przypadku skorzystania z Pełnomocnika, Klient upoważnia Sklep do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta towaru i wszystkich danych osobowych Klienta.

3. We wszelkich wypadkach gdy towar nie jest odbierany przez Klienta osobiście ani za pośrednictwem pełnomocnika, Dostawa (w rozumieniu zgodnym z definicją tego Regulaminu) Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w takich przypadkach przesyłką kurierską lub paletową za pośrednictwem wybranego przez Klienta serwisu przewozowego. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.

4. Sprzedający umożliwia odbiór osobisty zamówionych Towarów.

5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

6. Termin dostawy określony powyżej nie ma zastosowania do towarów na zamówienie i oferowanych jako przedsprzedaż. W wypadku tych towarów, wiążący jest termin dostawy widoczny na stronie charakterystyki produktu, względem którego następnie liczony jest wspomniany w pkt. 5 termin realizacji.

6.    Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami netto.

2. Zamówienia o wartości poniżej 200 PLN netto traktowane są pod względem cen jak zamówienia detaliczne.

3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

1. przelewem na numer konta bankowego 22 1140 2075 0000 5691 0300 1001,

2. płatnością błyskawiczną za pośrednictwem dostępnych w systemie sklepu metod płatności elektronicznej,

3. kartą płatniczą na stronie, z użyciem systemu partnera.

4. Termin płatności za zamówienie wynosi 7 dni kalendarzowych. Zamówienia nieopłacone w terminie będą anulowane.

5. Wydanie towaru następuje wyłącznie po dokonaniu przez Klienta i odnotowaniu przez Sklep płatności.

7.    Prawo do odstąpienia od umowy

1. W przypadku transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, prawdo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

2. W uzasadnionych przypadkach, Sprzedawca może wyrazić zgodę na zwrot zakupionych towarów. Taka zgoda ma charakter wiążący i wynika wyłącznie z indywidualnych ustaleń między Sprzedawcą a Nabywcą.

8.    Reklamacja towaru (rękojmia)

1. Ewentualne reklamacje towaru dotyczące:

- jakości zamówionego towaru pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych;

- ilości towaru otrzymanego względem ilości towaru zamówionego

    składane muszą być każdorazowo w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od momentu odbioru towaru. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem lub ewentualnych uszkodzeń w transporcie składane po tym terminie będą automatycznie odrzucane.

2. Piwne Mosty Sp. z o.o. nie są gwarantem dla sprzedawanego w obrocie b2b towaru, a jedynie pośrednikiem pomiędzy Nabywcą a Producentem. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Nabywca zobowiązany jest zwrócić się bezpośrednio do producenta.

3. Piwne Mosty Sp. z o.o. mogą pośredniczyć w procesie reklamacyjnym pomiędzy Nabywcą a Producentem, nie są w nim jednak stroną. W przypadku pośrednictwa, Piwne Mosty Sp. z o.o. dołożą wszelkich leżących w granicach rozsądku starań by umożliwić spełnienie roszczeń Klienta.

4. Reklamacje składać należy droga elektroniczną, poprzez dostępny na stronie www, w panelu Twoje Konto, formularz reklamacyjny. Alternatywnie, reklamacje składane mogą być również drogą mailową lub telefoniczną, na adres dostępny na stronie www, w zakładce Kontakt. 

5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adres b2b@piwnemosty.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Piwne Mosty sp. z o.o., a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Piwne Mosty sp. z o.o. we Wrocławiu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 9 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-10-30
Wszystko na 6
2022-01-09
Wszystko git!
pixel