Darmowa dostawa od 369,00 PLN
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin sklepu internetowego Piwne Mosty

1.    Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.    Klient – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnej, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Piwne Mosty;

5.    Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.piwnemosty.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, stanowiące ofertę z zakresu napojów alkoholowych, bezalkoholowych oraz akcesoriów związanych z owymi napojami;

7.    Dostawa – doręczenie zamówionych towarów na wskazaną przez Kupującego imprezę zamkniętą, zgodną z aktualnie panującym prawem odbywającą się w miejscu i czasie dostarczenia przesyłki. Sklep nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw;

8.    Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar;

9.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Piwne Mosty Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2.    Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.piwnemosty.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.    Sklep internetowy, działający pod adresem www.piwnemosty.pl prowadzony jest przez firmę Piwne Mosty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-411), ul. Krucza 68/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000836282, NIP: 899-287-84-18, Regon: 385865486.

3.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1.    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

2.    warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

3.    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

4.    zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

4.    Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.    przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari lub inna, zgodna ze standardem wymienionych i o zbliżonej do nich funkcjonalności. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z JavaScript;

2.    minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 240 pikseli;

3.    dostęp do sieci Internet.

5.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Piwne Mosty Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. 

6.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.piwnemosty.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

3.    Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.    Platforma wraz ze sklepem są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Użytkowanie sklepu oraz platformy przez osoby niepełnoletnie jest zakazane.

3.    Warunkiem korzystania z Platformy elektronicznej jest rejestracja w jej ramach.

4.    W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.    Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia Piwne Mosty sp. z o.o. do przetwarzania jego danych osobowych.

6.    Piwne Mosty sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient nie ukończył 18 roku życia, podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, dopuścił się naruszenia dóbr osób trzecich lub innych zachowań niezgodnych z prawem lub godzących w dobre imię firmy.

7.    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez zgody Piwne Mosty sp. z o.o.

8.    Klient zobowiązany jest do:

1.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2.    korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.    korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4.    Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zamówienia dostawy na imprezę zamkniętą w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.piwnemosty.pl i dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.    Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.    W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1.    przedmiotu zamówienia,

2.    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

3.    wybranej metody płatności,

4.    wybranego sposobu dostawy,

5.    czasu dostawy,

6.    adresu dostawy.

6.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

7.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Piwne Mosty Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8.    Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Otrzymanie tej wiadomości e-mail równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oferty;

9.    Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o tytule zawierającym sformułowanie "Twoje zamówienie jest realizowane".

10. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest impreza zamknięta o czasie i miejscu dostarczenia przesyłki.

11. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków Umowy (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Umowa nie wymaga dla zachowania skuteczności podpisu ani wersji papierowej.

5.    Dostawa i wydanie towaru

1.    Wydanie towaru odbywa się w punkcie sprzedaży. Na życzenie Klienta, Towar może zostać wydany Pełnomocnikowi w Sklepie.

2.    W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient zobowiązany jest do udzielenia pełnomocnictwa. Warunkami jest aby takie pełnomocnictwo dotarło do obsługi sklepu i platformy przed odbiorem oraz pełnoletność pełnomocnika. W przypadku skorzystania z Pełnomocnika, Klient upoważnia Sklep do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta towaru i wszystkich danych osobowych Klienta.

3.    We wszelkich wypadkach gdy towar nie jest odbierany przez Klienta osobiście ani za pośrednictwem pełnomocnika, Dostawa (w rozumieniu zgodnym z definicją tego Regulaminu) Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w takich przypadkach przesyłką kurierską za pośrednictwem wybranego przez Klienta serwisu kurierskiego. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.

4.    Sprzedający umożliwia również odbiór osobisty zamówionych Towarów.

5.    Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

6.    Termin dostawy określony powyżej nie ma zastosowania do towarów na zamówienie i oferowanych jako przedsprzedaż. W wypadku tych towarów, wiążący jest termin dostawy widoczny na stronie charakterystyki produktu.

6.    Ceny i metody płatności

1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2.    Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

1.    przelewem na numer konta bankowego 22 1140 2075 0000 5691 0300 1001,

2.    płatnością błyskawiczną za pośrednictwem dostępnych w systemie sklepu metod płatności elektronicznej,

3.    gotówką lub kartą płatniczą (wyłącznie w przypadku odbioru osobistego lub za pośrednictwem Pełnomocnika),

4.    kartą płatniczą na stronie, z użyciem systemu partnera.

3.    Termin płatności za zamówienie wynosi 7 dni kalendarzowych. Zamówienia nieopłacone w terminie będą anulowane.

4.  Wydanie towaru następuje wyłącznie po dokonaniu przez Klienta i odnotowaniu przez Sklep płatności. Sklep nie prowadzi sprzedaży napojów alkoholowych na kredyt - w żadnej formie.

7.    Prawo do odstąpienia od umowy

1.    Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2.    Wspomniany powyżej termin na odstąpienie od umowy nie obowiązuje w przypadku Towarów przeznaczonych do spożycia i obowiązuje wyłącznie w przypadku towarów trwałych, nie posiadających terminu przydatności do spożycia. 

3.    W przypadku towarów przeznaczonych do spożycia, prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje.

4.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Odstąpienie od umowy powinno być wysłane na adres Piwne Mosty, ul. Jana Długosza 2-6 bud. 8, 51-162 Wrocław.

5.    Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną lub poprzez formularz dostępny w Panelu Klienta na naszej stronie internetowej www.piwnemosty.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.    Skutki odstąpienia od umowy

1.    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2.    Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3.    Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Piwne Mosty, ul. Jana Długosza 2-6 bud. 8, 51-162 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

4.    Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.    Zwrot rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy następuje na koszt zwracającego.

6.    Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.    Reklamacja towaru (rękojmia)

1.    Piwne Mosty Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bok@piwnemosty.pl lub składać za pośrednictwem dostępnego po zalogowaniu Panelu Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

3.    Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli towar dostarczany jest wraz z dokumentem gwarancyjnym, a dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

4.    Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

1.    Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

2.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adres bok@piwnemosty.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

3.    W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.    Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1.    Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10. Postanowienia końcowe

1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Piwne Mosty sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Piwne Mosty sp. z o.o., a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Piwne Mosty sp. z o.o. we Wrocławiu.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4.    Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5.    Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7. lipca 2020, zastępując tym samym regulamin obowiązujący do dnia 6. lipca 2020 włącznie. Wersja archiwalna regulaminu dostępnego do dnia 6. lipca 2020 dostępna jest tu.

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 9 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-10-30
Wszystko na 6
2022-01-09
Wszystko git!
pixel